Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Oferta edukacyjna - oddział dwujęzyczny w Szkole Podstawowej nr 150

W ramach nauczania dwujęzycznego w Szkole Podstawowej nr 150 w klasie siódmej lekcje biologii i historii prowadzone będą w języku angielskim (co stanowi 50% wymiaru godzin przewidzianego na naukę danego przedmiotu. )

Język angielski jest wprowadzany stopniowo, jako przedmiot wspomagający naukę biologii i historii. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie tj. biologii  i historii dostosowują poziom języka do możliwości grupy. Na lekcjach przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach. Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane. Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach są dostosowywane do możliwości percepcyjnych uczniów. Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku angielskim między sobą oraz z nauczycielem.

Podczas lekcji biologii i historii uczniowie będą poznawać i przyswajać słownictwo specjalistyczne angielskojęzyczne z zakresu danego tematu. Podczas nauki przedmiotów uczniowie korzystają z polskojęzycznego podręcznika. Zadania o treści angielskojęzycznej przygotowuje nauczyciel. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane będą narzędzia TiK (zadania interaktywne, e-podręcznik, angielskojęzyczne filmy edukacyjne).

Ponadto uczeń w klasie dwujęzycznej będzie uczył się dwóch języków obcych z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania tj. języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo i języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

U podstaw nauczania dwujęzycznego leży przyswojenie w języku angielskim faktów, zasad i teorii z różnych dziedzin, często dotyczących tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. W trakcie nauki uczeń doskonali swoje umiejętności językowe do osiągnięcia poziomu swobodnego używania języka angielskiego. Tym samym, wykorzystuje język w szerokim zakresie jako narzędzie do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów. Opanowuje bazę językową w zakresie słownictwa specjalistycznego oraz korzysta z materiałów autentycznych pochodzących z różnych źródeł. Przygotowuje się do dalszego kształcenia w oddziałach dwujęzycznych w renomowanych szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do podjęcia studiów w krajach angielskiego obszaru językowego. Laureaci kuratoryjnych konkursów językowych uzyskują 100% wynik egzaminu ósmoklasisty z danego  języka obcego i mogą wybrać dowolną klasę, w dowolnej szkole średniej w województwie mazowieckim.

Atuty realizacji nauczania dwujęzycznego:

  • zwiększony wymiar godzin języka angielskiego (5 godzin tygodniowo);
  • nacisk na komunikację opartej na solidnych podstawach leksykalno-gramatycznych;
  • wybrane przedmioty prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL ;
  • wykorzystanie platformy portalu eTwinning w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji językowych (praca metodą projektu), wykorzystanie programów wspomagających naukę języka angielskiego;
  • wykorzystanie najlepszych dostępnych podręczników oraz materiałów dodatkowych (lektury anglojęzyczne, baza filmów angielskojęzycznych w wersji oryginalnej;
  • Współpraca z Instytutem Angielskojęzycznym (British Council);

 

 

Aby dostać się do VII klasy dwujęzycznej, należy pamiętać o rejestracji w naborze elektronicznym

oraz o teście predyspozycji językowych, który odbywa się w języku polskim.

 

 

 UWAGA!

 

Sprawdzian predyspozycji językowych

 

dla kandydatów  klas szóstych

 

ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego

 

odbędzie się 8 czerwca o godz. 9.00 w sali 115H.

 

Zapraszamy!

 

 

WSZYSTKIE  NIEZBĘDNE INFORMACJE, KOMUNIKATY 

ORAZ HARMONOGRAM REKRUTACJI DO  ODDZIAŁU  DWUJĘZYCZNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

BĘDĄ  SYSTEMATYCZNIE  PUBLIKOWANE  

NA STRONIE BIURA  EDUKACJI 

 

 PLAN NABORU DO KLASY  VII DWUJĘZYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  KANDYDATA  DO  KLASY  VII  DWUJĘZYCZNEJ 

 

ZAPRASZAMY  DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ 

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 150 :)