Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Zasady naboru do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej nr 150

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431),
 3. uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645).

Do klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej kandydaci przyjmowani są  na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

 • Wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół podstawowych, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.
 • Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
  1. otrzymał promocję do klasy VII;
  2. uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – 200 x 0,29 (mnożnik) = max 58 punktów;
  2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny:
   • celującą – przyznaje się po 18 punktów;
   • bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;
   • dobrą – przyznaje się po 14 punktów;
   • dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;
   • dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty.
  3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 • W przypadku równorzędnych wyników brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • W przypadku gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami do oddziału mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania na zasadach opisanych powyżej.

 

WSZYSTKIE  NIEZBĘDNE INFORMACJE, KOMUNIKATY 

ORAZ HARMONOGRAM REKRUTACJI DO  ODDZIAŁU  DWUJĘZYCZNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

BĘDĄ  SYSTEMATYCZNIE  PUBLIKOWANE  

NA STRONIE BIURA  EDUKACJI