Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Co to jest dwujęzyczność?

1. Kogo nazywamy osobą dwujęzyczną?

Osobą dwujęzyczną nazywamy kogoś, kto posługuje się swobodnie na tym samym poziomie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym.

2. Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to sposób nauczania, który w sposób funcjonalny wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. Jest to zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe (ang. CLIL -Content and Language Integrated Learning). Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

3. Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?  

- Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego

- Zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.

- Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz rozszerzenie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu.

- Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

- Stosowanie języka obcego w sposób automatyczny jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego.

4. Jak w praktyce wyglądają lekcje przedmiotów nauczanych dwujęzycznie?  

Szkoła prowadząca klasy dwujęzyczne realizuje nauczania wybranych przedmiotów w języku obcym nowożytnym np. język angielski, język niemiecki,  język hiszpański. Język obcy jest wprowadzany stopniowo, jako drugi język nauczania. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka do możliwości grupy. Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach. Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane.  Teksty pisane oraz inne materiały wykorzystywane na zajęciach są dostosowywane do możliwości percepcyjnych uczniów. Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy  tradycyjnych metod ( plansz, modeli) oraz nowoczesnych , dzięki możliwościom, jakie dają nowoczesne technologie. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku obcym między sobą oraz z nauczycielem.

5. Jakie korzyści płyną z nauczania dwujęzycznego?

Dzięki nauczaniu dwujęzycznemu uczeń zyskuje możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Aby uzyskać taki cel, oferujemy naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze - 5 godzin tygodniowo. Ponadto nauka  wybranych  przedmiotów - biologii i historii  częściowo także odbywa się w języku niemieckim. 

Dodatkowo językiem angielskim uczniowie posługują się także podczas zajęć pozalekcyjnych, wspólnych zabaw, spotkań i wyjazdów integracyjnych oraz planowanych wymian międzynarodowych, co daje młodzieży możliwość praktycznego wykorzystywania zdobytych umiejętności oraz przełamuje typowy dla wielu ludzi strach przed komunikowaniem się w języku obcym.

6. Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci do oddziału dwujęzycznego?

Uczniowie aplikujący do oddziału dwujęzycznego muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej oraz zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Test nie sprawdza wiedzy kandydatów, ale odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Test przeprowadza się w języku polskim, lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego tekstu”), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się znanym kontekście tekstowym), wyobraźnię i domysły językowe, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji), rozumienie przez analogię oraz dedukcję językową. Test nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych lub zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku obcym.

7. Czy uczniowie w szkole uczą się drugiego języka?

Uczniowie uczą się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

8 Jakimi cechami powinien charakteryzować się kandydat do klasy dwujęzycznej?

Kandydat do klasy dwujęzycznej powinien:

- posiadać szerokie zainteresowania;

- mieć dobrą pamięć;  

- lubić podróże i być ciekawym świata;

- być śmiałym, otwartym, łatwo nawiązującym kontakty z ludźmi,

- odznaczać się tolerancją i empatią;

- umieć pracować w grupach;

- być wytrwałym w dążeniu do celu.