Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Zasady działalności wolontariatu w SP 150

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością.

Obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych.

Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością".

                                                                                     Matka Teresa z Kalkuty

 

Czym jest wolontariat?

 

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści, takie jak satysfakcję, spełnienie swoich marzeń.

 

Wolontariat w SP 150.

1. W szkole prowadzone są działania w zakresie wolontariatu.

2. Celem działań w zakresie wolontariatu jest:

1)     niesienie pomocy potrzebującym oraz poprawa jakości ich życia;

2)     rozwijanie empatii i rozumienia innych ludzi, a przez to tolerancji i akceptacji;

3)     walka  ze  stereotypami  „odmienność  jest  groźna”,  „człowiek  problemowy  czy  biedny  to człowiek bezwartościowy”;

4)     rozwijanie   umiejętności   organizacyjnych   i   pracy   zespołowej   przy   prowadzeniu   akcji charytatywnych;

5)     tworzenie więzi i pozytywnych relacji między uczniami, zwłaszcza tych, którzy są w różnym wieku;

6)     modelowanie pozytywnych postaw wśród społeczności szkolnej;

7)     tworzenie szansy dla uczniów z problemami psychicznymi i interpersonalnymi, aby poczuli się potrzebni i ważni;

8)     rozwijanie motywacji wewnętrznej.

 

3. Formy organizacji działań w zakresie szkolnego wolontariatu:

1)     spotkania z pensjonariuszami domu pomocy społecznej;

2)     spotkania z pacjentami szpitala dziecięcego;

3)     zajęcia w schronisku dla zwierząt;

4)     zbiórki pieniężne i rzeczowe dla ubogich rodzin;

5)     pomoc w nauce.

 

4. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku Światowy Dzień Wolontariusza.

 5. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

 6. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 7. Szczegółowe działania klubu określa „Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu” zatwierdzony przez Dyrektora.