Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 5816362
  • Do końca roku: 93 dni
  • Do wakacji: 266 dni

 • Kalendarium

  Piątek, 2023-09-29

  Imieniny: Michaliny, Michała


 • Kartka z kalendarza

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

Uczniowie kończący szkołę podstawową stają przed ważnym, ale często trudnym wyborem kierunku dalszego kształcenia, który będzie miał wpływ na przebieg kariery zawodowej. W uświadomieniu własnych kompetencji, zainteresowań, możliwości, a także ograniczeń i słabości uczniów pomogą pedagodzy i psycholodzy szkolni, doradcy zawodowi w szkole i w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także koordynatorzy Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 1. PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE DORADZTWA ZAWODOWEGO

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru

  zawodu i kierunku kształcenia”;

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) - dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego;

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, wprowadza funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i nakłada na dyrektorów i rady pedagogiczne szkół ponadgimnazjalnych  "obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem   kierunku kształcenia i zawodu”;

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1225);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej... prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

   

 1. DEFINICJE  POJĘĆ

  Poradnictwo zawodowe

  Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom  i dorosłym w planowaniu, tworzeni i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

  (por.: Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy. (1996) Wyd. KUP. s. 4, maszynopis)

  Orientacja zawodowa

  Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

  (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego  w warunkach reformy edukacji (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego Nr 2/11. s. 29)

  Doradztwo zawodowe

  Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

  (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowe w warunkach reformy edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego Nr 2/11. s. 29 )

  Doradca zawodowy

  Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

  Informacja zawodowa

  Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

  (por.: K. Lelińska: Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych.(1985). WSiP. s. 35)

  Informacja edukacyjna

  Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem. (opr. G. Sołtysińska)

  Zawód

  Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

  (por.: J. Szczepański: Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodowąSocjologia zawodów.(1965) KiW.)

  Wewnątrzszkolny System Doradztwa

  Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy. 

 2. GŁÓWNE  CELE  I  OCZEKIWANE  EFEKTY  WSDZ

 •  Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru drogi dalszego    kształcenia i zawodu.

 •  Kształtowanie określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery i dążeniem do osiągnięcia celu.

 •  Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w stresowych i trudnych  sytuacjach, takich jak bezrobocie, problemy zdrowotne i adaptacja do warunków pracy.

 •  Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

 •  Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci  w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia

 •  Poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów.

 •  Zapoznanie z procedurami pozyskiwania i utrzymania pracy.

 • Eliminacja niepowodzeń szkolnych uczniów.

 • Udostępnianie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy, poznanie m.in. zadań i czynności, środowiska pracy,  przeciwwskazań i wymagań danego zawodu.

 • Rozwijanie u uczniów umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych.

 • Przekazanie uczniom wiedzy jak rozwijać zainteresowania, pasje i talenty.

 • Kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości na rynku pracy.

 • Poznanie podstaw prawa pracy.

 • Poznanie zasad tworzenia dokumentacji zawodowej i prowadzenia korespondencji związanej z zatrudnieniem.

 1. REALIZACJA ZADAŃ

   

  Zgodnie z harmonogramem działań  zaplanowano realizację programu edukacyjnego pod nazwą „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”, obejmującego  następujące tematy:

 • Praca;

 • Zawody;

 • Kim chcę zostać w przyszłości;

 • Zainteresowania;

 • Umiejętności.

 1. FORMY I NARZĘDZIA PRACY DORADCZE

 • Poradnictwo indywidualne i grupowe;

 • Rozmowa i wywiad doradczy;

 • Wykłady, prelekcje, szkolenia, warsztaty;

 • Konkursy;

 • Spotkania z  przedstawicielami różnych zawodów;

 • Debaty tematyczne;

 • Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów;

 • Wycieczki;

 • Targi pracy i dni otwartych drzwi szkół zawodowych;

 • Testy diagnostyczne preferencji zawodowych i cech osobowościowych;

 • Scenariusze zajęć uwzględniające wykorzystanie nowoczesnych urządzeń multimedialnych, prezentacji, filmów, itp.;

 • Informatory o zawodach i szkołach ponadgimnazjalnych, broszury, ulotki;

 • Literatura z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego;

 • Tablice zawodoznawcze, gazetki ścienne.

 1. EWALUACJA

   

  Ewaluacja służy ocenie skuteczności funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, odnosi się do wszystkich działań, skierowanych do młodzieży: udzielanej informacji, rozmów indywidualnych, pracy grupowej. Zespół wychowawczy  po przepracowanym roku przeprowadzi ankietę ewaluacyjną, której celem będzie pozyskania informacji zwrotnej na temat jakości oferowanej pomocy doradczej w szkole. Systematyczna ocena efektów pracy, analiza ilościowa i jakościowa ankiet i opracowanie wyników, spowodują, że uzyskane informacje zwrotne ujawnią słabe i mocne punkty oferowanych usług doradczych i będą cenną wskazówką w procesie ich ulepszania.

   

   

 2. INSTYTUCJE  WSPIERAJĄCE  REALIZACJĘ  ZADAŃ WSDZ